به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این مراسم که کلیه اعضاء هیئت امناء و مسئولین و معلمان حضورداشتند و دکتر مهدی ترک زاده ضمن توصیه های سازنده به دانش آموزان در یک اقدام جالب از4نفر دانش آموزان قبولی پزشکی از این مدرسه  با اهداء یک گوشی طبی قدردانی و از آنها خواست در آینده حتما همانند خودش مدرسه بسازند و مشوق دیگران نیز در این امر مقدس باشند.
 
 
                                                                     محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                      اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی