به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت100درصدی این فرد نیکوکار وبا 1100 متر مربع زیربناو200 مترطول دیوارکشی، درزمینی به مساحت 2000 متر مربع احداث خواهد شد.

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی