به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی اعضای شورای اسلامی روستاواداره کل نوسازی مدارس استان وبا 100مترمربع زیربنااحداث خواهد شد.

 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی