به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان با 220مترمربع زیربنااحداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه220میلیون تومان هزینه در برداشته باشد که مبلغ150میلیون تومان توسط این فرد نیکوکار تامین خواهدشد.

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی