به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این سالن ورزشی با1100مترمربع زیربناحدود8میلیاردریال هزینه دربرخواهدداشت که با مشارکت شورای اسلامی روستا واداره کل نوسازی مدارس استان احداث خواهد شد. قابل ذکراست زمین مورد نیاز این پروژه نیز توسط اهالی روستا اهدا شده است.
 


محمد رنجبر مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی