به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان و با 144 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.
 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی