به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت70 درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 180 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.
 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی