به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 80 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی