به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این طرح که 70 مترمربع ریزبنا دارد با هزینه 600 میلیون ریالی اهدائی این فرد نیکوکار که احداث خواهد شد.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی