به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در ابتدای این مراسم خانم توکلی مدیر آموزش و پرورش استثنایی  ضمن تقدیر و تشکر از خیرین عزیز که تا کنون آموزش و پرورش استثنایی را یاری نمودند و از اداره کل نوسازی مدارس که همپای همکاران استثنایی بوده واز هیچ تلاشی فروگزار نبوده اند نیز قدردانی نمود.
بعد از آن آقای دکتر اعتمادی یکی از اعضای خانواده خیر مرحوم اعتمادی بااشاره به آثار انجام کارخیر گفت: از زمانی که منزل خود را که جزء ارثیه پدری بوده در اختیار فرزندان استثنایی قرار دادند، خیر وبرکت فراوانی در زندگیشان بوجود آمده است وهمچنین به تشویق حاضرین اقدام نمودند.
بعد از آن مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس استان طی سخنانی گفت: من مدت 25 سال می باشد که با خانواده کودکان استثنایی همراه هستم و تأثیرات خوب آن را در زندگی و روحیه خودم حس نمودم. وی همچنین از همکاری مستمر مجمع خیرین استان و آموزش و پرورش تشکر نمودند.
 شایان ذکر است خاندان نیک اندیش اعتمادی  منزل مسکونی خود به مساحت 250 مترمربع عرصه و 170 متر مربع زیربنا را به ارزش تقریبی 750 میلیون تومان که جزء ورثه مرحوم اعتمادی بودرا در اختیار  آموزش و پرورش  استثنایی خراسان رضوی قرار دادند. که پس از بازسازی در اختیار دانش آموزان استثنایی قرار گرفت.

 
 
                                                                
 
                                                                
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی