ردیف پروژه موضوع محل اجرا اعتبار نوع
قرارداد
مدت پیمان (ماه) مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1394 با شرایط  مندرج (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ تاریخ بازگشایی ساعت12
مورخ
1 94215- تخریب و بازسازی دبیرستان پسرانه علامه تکمیل واحداث ساختمان ،دیوارکشی ومحوطه عبدل آباد مه ولات عمرانی زیربنایی سرجمع 8 12/590/665/541 650.000.000 94/11/14 94/11/17
2 89436- دبیرستان گوهرشاد احداث کارگاه سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 8 6/337/077/917 350.000.000 94/11/14 94/11/17
3 93204- مدرسه راهنمائی الزهرا (س) تکمیل واحداث ساختمان ،دیوارکشی ومحوطه زبرخان عمرانی زیربنایی سرجمع 8 12/239/388/823 650.000.000 94/11/14 94/11/17
4 94211- تخریب و بازسازی ابتدایی 10 کلاسه بهار تکمیل واحداث ساختمان، محوطه کدکن عمرانی زیربنایی سرجمع 8 7/913/835/361 400.000.000 94/11/15 94/11/18
5 94212- تخریب و بازسازی دبیرستان دوره اول 3 کلاسه شهید ابراهیم باعثی احداث ساختمان ،دیوار ومحوطه کلاته تیرکمان ششتمد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 3/922/547/968 200.000.000 94/11/15 94/11/18
6 940286- احداث دبستان 6 کلاسه احداث ساختمان براکوه خواف عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/499/463/690 150.000.000 94/11/15 94/11/18
7 940337-تخریب و بازسازی هنرستان علم و صنعت احداث ساختمان ،دیوار سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 8 11/986/711/033 600.000.000 94/11/15 94/11/18
8 940312- تکمیل 3 کلاسه متوسطه دوره اول تکمیل واحداث ساختمان شهرک توحید سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 8 7/966/645/785 400.000.000 94/11/17 94/11/19
9 940305- احداث دبستان 4 کلاسه احداث ساختمان نوبهار شامکان ششتمد سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 1/846/465/790 100.000.000 94/11/17 94/11/19
10 93151- احداث سالن ورزشی ابتدایی تکمیل سالن گناباد عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/492/053/152 150.000.000 94/11/17 94/11/19
11 940321- تکمیل دبیرستان 6 کلاسه روستای تکمیل ساختمان حکم آباد جوین عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/996/809/500 150.000.000 94/11/17 94/11/19
12 940278- احداث دبستان 9کلاسه مسکن مهر احداث ساختمان گلبهار چناران عمرانی زیربنایی سرجمع 8 3/934/435/305 200.000.000 94/11/18 94/11/20
13 940322- تکمیل دبیرستان 10 کلاسه تکمیل ساختمان طرقبه عمرانی زیربنایی سرجمع 8 4/280/55/310 250/000/000 94/11/18 94/11/20
14 940326- تکمیل دبیرستان وحدت 18 تکمیل ساختمان ناحیه 5 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 8/962/852/305 500.000.000 94/11/18 94/11/20
15 940339- تکمیل مدرسه استثنایی شکفته تکمیل ساختمان ناحیه 5 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 7/964/270/230 450.000.000 94/11/19 94/11/21
16 940279- توسعه دبستان پسرانه جلال آل احمد توسعه ساختمان چناران عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/997/404/762 150.000.000 94/11/19 94/11/21
17 9308- ابتدائی 3 کلاسه (بنیاد برکت) تکمیل ساختمان ،دیوار ومحوطه رحمن قلی بیک نوخندان عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/087/706/843 160.000.000 94/11/19 94/11/21
18 930432- تکمیل ابتدائی روستای تکمیل ساختمان دوست آباد تبادکان عمرانی زیربنایی سرجمع 8 3/808/806/624 200.000.000 94/11/19 94/11/21
19 940309- احداث سه کلاس متوسط دوره اول پسرانه تکمیل ساختمان ،دیوار فریمانه جغتای عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/496/407/144 150.000.000 94/11/20 94/11/24
20 940294- احداث ابتدایی 6 کلاسه احداث ساختمان فراشیان جغتای عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/579/559/822 150.000.000 94/11/20 94/11/24
21 940310- احداث 3 کلاس متوسطه دوره اول دخترانه احداث ساختمان فریمانه جغتای عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/494/716/796 150.000.000 94/11/20 94/11/24
22 940313- احداث 3 کلاسه متوسطه دوره اول احداث ساختمان زور زمند جغتای عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/494/716/796 150.000.000 94/11/20 94/11/24
23 940290- احداث دبستان 12کلاسه مجموعه 1008 واحد مسکن مهر احداث ساختمان کاشمر عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/008/439/742 160.000.000 94/11/21 94/11/25
24 940288-احداث دبستان ابتدایی 5 کلاسه ساماندهی تکمیل ساختمان ،دیوارکشی دولت آباد سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 1/983/562/086 100.000.000 94/11/21 94/11/25
25 94238- تخریب و بازسازی دبستان 6 کلاسه بنت الهدی صدر احداث ساختمان ،دیوار ومحوطه سازی یونسی بجستان عمرانی زیربنایی سرجمع 8 6/348/247/455 350.000.000 94/11/21 94/11/25
 


 تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل -----    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
 


                                                      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی