«غلامعلی رأفتی» رئیس مجمع خیران مدرسه ساز که خود نیز تاکنون 21مدرسه در منطقه رضویه احداث کرده است، در این مراسم گفت: در رضویه 45مدرسه توسط خیران مدرسه ساز احداث شده است که 21مدرسه توسط بنیاد رأفت احداث و 24مدرسه دیگر نیز توسط دیگر خیران مدرسه ساز احداث شده است.وی افزود: مرحوم دکتر فرخ از بنیانگذاران مجمع خیران مدرسه سازخراسان رضوی نیز70هکتار زمین برای ساخت هنرستان کشاورزی در این منطقه اهدا کرده است.
«سید جواد حسینی »مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم گفت: هیچ آموزش و پرورشی در جهان تنها با اتکا به منابع دولتی، توسعه و ارتقای کیفی نخواهد یافت و باید مردم و دیگر دستگاه ها در این زمینه مشارکت کنند.وی افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال 94تنها 24هزار میلیارد تومان است که ماهی 2هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند یعنی تمام بودجه آموزش و پرورش فقط کفاف پرداخت حقوق کارکنانش را می دهد و به کارهای دیگر مانند ساخت مدرسه، نوسازی و تجهیز مدارس نمی رسد و چاره ای نداریم جز این که از کمک های مردم و دستگاه های دیگر استفاده کنیم.وی اضافه کرد: البته خوشبختانه باید بگوییم خیران مدرسه ساز و مردم در این مسیر همیشه پیشگام بوده و با ساخت مدارس آموزش و پرورش را یاری کرده اند.در ادامه این مراسم از 25خیر مدرسه ساز منطقه رضویه به همراه خانواده مرحومه بهشتی، معلمی که پس از مرگ مغزی، اعضایش جان دوباره ای به چند بیمار بخشیده بود و هزینه مراسم وی صرف هوشمند سازی چند مدرسه در منطقه رضویه شده است تجلیل شد.در خور ذکر است که خواهر مرحومه بهشتی در این مراسم اعلام کرد که یکی از کلاس های مدرسه ای که کلنگ احداثش به زمین زده شد را تقبل و در سال های آینده نیز به هوشمند سازی کلاس ها ی خیر ساز اقدام خواهد کرد. 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی