به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تاکنون چندین دوره آموزشی در مناطق مختلف استان از جمله نواحی هفتگانه مشهد و مناطق و شهرستانهای سبزوار ، فریمان ، خوشاب ، تبادکان ، فریمان ، گلبهار برگزارشده و در سایرنقاط استان نیز در حال برنامه ریزی می باشد.
گفتنی است برگزاری این دوره های آموزشی ضمن بهبود کیفیت کار، شرایط مناسبی برای امکان برقراری سیستم مناسب تاسیسات و توزیع متناسب و متعادل انرژی بوجود خواهد آمد.
ضمنا فایل   PDF   مطالب دوره آموزشی مذکور در لینک زیر در دسترس می باشد.

 

لینک دوره های آموزشی بهره برداری و آشنایی با نگهداری تاسیسات مدارس


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی