به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،هنرستان 8کلاسه پژوهش شهرگلبهار با زیربنای1400متر مریع وهزینه920میلیون تومان، دبیرستان مهرگان بازیربنای 1100متر مربع وهزینه 890میلیون تومان ودبستان شهید تهرانی مقدم با زیربنای 1800متر مربع و هزینه یک میلیاردو100میلیون تومان ازمحل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس و شرکت عمران شهر گلبهار احداث شده است.
 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی