به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی طی تفاهم نامه ای که باآقای حسین ثابت بکتاش منعقد گردید قراراست یک باب فضای آموزشی به نام اسماعیل ثابت بکتاش بازیربنای حدود 3000 مترمربع ویک باب فضای آموزشی به نام نرگس ثابت بکتاش بازیربنای 1000مترمربع در مشهد ظرف مدت یک سال احداث گردد.
هم چنین هزینه فضاهای جنبی وکلیه تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز این فضاها نیز توسط این فردخیر تامین خواهدشد .
شایان ذکراست این نیکوکار از هموطنان مشهدی مقیم خارج ازکشورمی باشند.

 
                                                محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                          اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی