ردیف پروژه موضوع محل اجرا اعتبار نوع
قرارداد
مدت پیمان (ماه) مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1394 با شرایط  مندرج (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ تاریخ بازگشایی ساعت12
مورخ
1 94240- تخریب و بازسازی دبستان آسیه احداث ساختمانها ،دیوارکشی ومحوطه خلیل آباد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 10/445/786/643 600/000/000 94/12/08 94/12/10
2 940329-  تکمیل دبیرستان سبزوار (خیر مشایخی) تکمیل ساختمان سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/995/363/788 250/000/000 94/12/08 94/12/10
3 940304-  تکمیل مدرسه ابتدایی 8 کلاسه (مشارکتی جواهری پی) تکمیل ساختمان سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/995/363/788 250/000/000 94/12/08 94/12/10
4 940323-  تکمیل دبیرستان 12 کلاسه (مشارکتی مستشاری) تکمیل ساختمان ناحیه 4 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 10/050/568/000 600/000/000 94/12/08 94/12/10
5 940293- احداث ابتدایی 2 کلاسه شهرستانک جغتای احداث ساختمان شهرستانک جغتای عمرانی زیربنایی سرجمع 6 2/500/599/232 150/000/000 94/12/09 94/12/11
6 94217- تخریب و بازسازی آموزشگاه راهنمایی علوی تکمیل واحداث ساختمانها ،دیوارکشی ومحوطه چخماق زاوه عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/016/190/456 160/000/000 94/12/09 94/12/11
7 900882-  احداث دبیرستان قدس (قدسیه علوی) تکمیل واحداث ساختمانها ،دیوارکشی ومحوطه ناحیه 4 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 9/980/529/733 600/000/000 94/12/09 94/12/11
8 940414- احداث دبیرستان قوش سربوزی سرخس احداث ساختمان قوش سربوزی سرخس عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/535/627/830 200/000/000 94/12/10 94/12/12
9 940325-تکمیل دبیرستان حضرت خدیجه تکمیل ساختمان ناحیه 2 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 6/051/864/692 350/000/000 94/12/10 94/12/12
10 940338- تکمیل هنرستان طالقانی ششتمد توسعه ساختمان ششتمد سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/035/285/760 210/000/000 94/12/10 94/12/12
 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل -----    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه


 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی