ردیف پروژه موضوع محل اجرا اعتبار نوع
قرارداد
مدت پیمان (ماه) مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1394 با شرایط  مندرج (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ تاریخ بازگشایی ساعت12
مورخ
1 92318- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی 10 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی رشتخوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/990/305/605 200/000/000 94/12/13
 
94/12/16
2 92305- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی 8 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی تبادکان مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 6 9/064/820/480 500/000/000 94/12/13
 
94/12/16
3 92345- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی12باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی نوخندان عمرانی زیربنایی سرجمع 6 5/667/008/551 300/000/000 94/12/13
 
94/12/16
4 92326- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی10 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی صالح آباد تربت جام عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/701/123/966 250/000/000 94/12/13
 
94/12/16
5 92328- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی11 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی فریمان عمرانی زیربنایی سرجمع 6 5/397/485/155 300/000/000 94/12/15
 
94/12/17
6 92309- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی10 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی جغتای سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/349/881/375 250/000/000 94/12/15 94/12/17
7 92321- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی8 باب  فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی زبرخان نیشابور عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/691/501/483 250/000/000 94/12/15 94/12/17
8 92313- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی10باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی خلیل آباد عمرانی زیربنایی سرجمع 6 5/231/689/245 300/000/000 94/12/15 94/12/17
9 92305- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی 11 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی تبادکان مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 6 8/818/398/300 500/000/000 94/12/16 94/12/18
10 92300- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی9 باب  فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی احمدآباد مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/423/143/046 200/000/000 94/12/16 94/12/18
11 92318- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی 11 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی رشتخوار عمرانی
 
زیربنایی سرجمع 6 5/917/583/191 300/000/000 94/12/16 94/12/18
12 92326- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی 9 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی صالح آباد تربت جام عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/271/508/163 250/000/000 94/12/16 94/12/18
13 92333- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی14 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی کوهسرخ عمرانی زیربنایی سرجمع 6 6/573/562/962 350/000/000 94/12/17 94/12/19
14 92309- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی11 باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی جغتای سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/429/166/313 250/000/000 94/12/17 94/12/19
15 92300- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی8 باب  فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی احمدآباد مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/669/964/758 200/000/000 94/12/17 94/12/19
16 92328- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی8  باب فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی فریمان عمرانی زیربنایی سرجمع 6 5/014/903/932 300/000/000 94/12/17 94/12/19
17 92321- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی10 باب  فضای آموزشی اجرای تاسیسات گرمایشی زبرخان نیشابور عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/903/966/110 250/000/000 94/12/17 94/12/19
 


تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل -----    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
                                                                                                                                                                           روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی