ردیف پروژه موضوع محل اجرا اعتبار نوع
قرارداد
مدت پیمان (ماه) مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1394 با شرایط  مندرج (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ تاریخ بازگشایی ساعت12
مورخ
1 94401- احداث دبستان 12 کلاسه محله 21 احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی گلبهار عمرانی زیربنایی سرجمع 8 18/692/653/565 950/000/000 95/01/21 95/01/23
2 94402- احداث دبیرستان 12 کلاسه محله 33 احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی گلبهار عمرانی زیربنایی سرجمع 8 22/591/927/170 1/150/000/000 95/01/21 95/01/23
3 94242- تخریب و بازسازی دبیرستان چراغچی احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی ناحیه 2 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 19/142/269/100 1/000/000/000 95/01/22 95/01/24
4 9410418-  ‌احداث دبیرستان 18 کلاسه دخترانه تکمیل ساختمان ناحیه 7 مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 14/992/413/522 750/000/000 95/01/22 95/01/24
5 940433-  احداث12کلاسه متوسطه دوره اول مهرگان احداث ساختمان تبادکان مشهد عمرانی زیربنایی سرجمع 8 8/223/434/275 450/000/000 95/01/23 95/01/25
6 94126- 94243- تکمیل ابتدایی روستای سرآسیاب تکمیل ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی سرآسیاب طرقبه عمرانی زیربنایی سرجمع 6 7/085/976/137 360/000/000 95/01/23 95/01/25
7 940289- حداث مدرسه ابتدایی 15 کلاسه مسکن مهر تکمیل ساختمان سبزوار عمرانی زیربنایی سرجمع 6 4/999/983/875 250/000/000 95/01/23 95/01/25
8 940318-احداث سالن چند منظوره دبیرستان نصر آباد تکمیل سالن نصرآباد تربت جام عمرانی زیربنایی سرجمع 6 5/041/047/681 260/000/000 95/01/24 95/01/26
9 940302- تکمیل ابتدایی 10 کلاسه کوهسرخ تکمیل ساختمان کوهسرخ عمرانی زیربنایی سرجمع 6 3/139/796/016 160/000/000 95/01/24 95/01/26
10 940334- احداث هنرستان فنی و حرفه ای احداث ساختمان تربت جام عمرانی زیربنایی سرجمع 8 15/026/897/741 760/000/000 95/01/24 95/01/26
 


تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل -----    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه

                                                             
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی