به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، آزمایشگاه مرکزی دانش آموزی روستای عبدل آباد  بازیربنای 150متر مربع در زمینی به مساحت 2600 مترمربع و هزینه ای بالغ بر یکصدو پنجاه میلیون تومان با مشارکت آقای حاج غلامرضا مومنی و نوسازی مدارس و پروژه 6کلاسه مهدیه شادمهر نیز با زیربنای 500مترمربع و هزینه چهارصدمیلیون تومان با مشارکت آقای حاج حبیب ا... فرهمندی  و اداره کل نوسازی مدارس استان ، دو پروژه ای بودند که مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفتند.

 
                                                                                     
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی