در مراسمی که با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرائی استان خراسان رضوی همزمان با روزارتباطات و روابط عمومی برگزارشد، از روابط عمومی های برتر استان با اهدای لوح و تندیس تجلیل بعمل آمد.
شایان ذکر است استان خراسان رضوی دارای 160 روابط عمومی می باشد که فعالیت آنها بمنظور انتخاب روابط عمومی برتر در قالب کارگروه مربوطه در استانداری خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 
                                                                         
                                                                        
 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی