به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، دکترسید جواد حسینی درهجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز خراسان رضوی در مشهد با قدردانی ازتلاش خستگی ناپذیر خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی گفت: خیرین مدرسه سازدراستان خراسان رضوی پس از پیروی انقلاب تاکنون بیش از2500مدرسه ساخته وسالانه 80میلیارد تومان درراه مدرسه سازی کمک نموده و80درصد مدارس استثنایی استان توسط حیرین مدرسه ساز ساخته شده است که جای تقدیر فراوان دارد وهمچنین خیرین منشا کارهای خیر دیگری درزمینه ی بهبود کیفیت فضاهای آموزشی وعدالت آموزشی شده اند.
مدیر کل آموزش وپرورش خراسان رضوی استانداردسازی فضا وامکانات، نیروی انسانی وفراگردها ورویه ها را مهمترین ابعاد ارتقای کیفیت عنوان نمود وبا اشاره به اهمیت همکاری وهمراهی خیرین مدرسه ساز درارتقای کیفی خدمات آموزشی وپرورشی گفت: حرکت مجمع خیرین مدرسه ساز کشور برای اولین بار با همت دکترفرخ از کنار مضجع منور ومطهر رضوی درمشهد مقدس آغاز شد ودر کشور منتشر گردید وامروزنیز خراسان رضوی مجمع خیرین مدرسه یار را آغازکرده واساسنامه ی آن نوشته شده وبه تصویب رسیده وحرکت مجمع خیرین مدرسه یار یک روند تغییر کیفی را درجامعه ی ایران رقم خواهد زد.
دکترحسینی با یادکرد عمل خیران بزرگی که درخراسان رضوی با بذل تمام مال وتاپای جان در مسیر خیر کمک به دانش آموزان وآموزش وپرورش گام برداشته اند افزود:104طرح نودرسطح مدارس وآموزش وپرورش استان درجهت کیفیت افزایی اجراشد و86 رتبه ی برترکشوری که اخرین آن رتبه برتر درفعالیت های پرورشی وفرهنگی است ازجمله افتخارات استان است که با تلاش همگانی وهمراهی خیران حاصل شده است.
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی شعار راهبردی آموزش وپرورش استان را تعلیم وتربیت تمام ساحتی با مدارس کیفی وبا رمز یا علی مدد عنوان نمود وگفت:  با مغزوزری واندیشه های ناب، دل ورزی وانگیزه ها و دست وزرزی وهمت  واراده همگانی امیدواریم بتوانیم مدارس ، آموزش وپرورش ومیهن خود را با مهر آباد نماییم. 

  

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی