به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با 570 مترمربع زیربنا در روستای ماریان منطقه تبادکان مشهداحداث خواهد شد.
شایان ذکر است حدود 450میلیون تومان برای احداث این پروژه نیاز است که توسط این نیکوکار تامین خواهد شد.
همچنین هزینه کف سازی و دیوار محوطه این پروژه نیز توسط اداره کل نوسازی مدارس تامین و پرداخت خواهد شد.

 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی