به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،این سالن با 600مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت  2500متر مربع احداث خواهد شد.
این پروژه بر اسا س تفاهمنامه تنظیمی طی 24 ماه با مشارکت این نیک اندیش و اداره کل نوسازی مدارس استان احداث خواهد شد.

 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی