آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنا به فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنا به فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) روز قدس نام گرفت نام قدس، قبله نخستین مسلمانان با مظلومیت و سختی عجین شده ، ملت مظلوم و قهرمان فلسطین سالیان سال است با تمام وجود با غاصبانی که چشم به سرزمین مقدسشان دوخته اند در جنگند مردمی که تنها سلاحشان سنگ و تنها امیدشان آزادی قدس و بیرون راندن اشغالگران ازسرزمین مستقل فلسطین می باشد. اینک در آستانه فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر در این امتحان بزرگ الهی سرافراز خواهند شد و با حضور خود در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس به یاوه گویی های استکبار جهانی و امریکای جنایت کار و اسرائیل غاصب پاسخ کوبنده خواهند داد. در همین راستا و بنا به وظیه دینی، ملی و شرعی مدیران، معاونین، کارکنان و کارشناسان اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی نیز همدل وهمصدا با مردم سرافراز ایران اسلامی با حضور پر شور، گسترده و فعال خود در راهپیمایی روز جهانی قدس نفرت وانزجار خودرا نسبت به اشغالگری اسرائیل غاصب و امریکای جنایت کار اعلام می دارند. وعده دیدار ما درراهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس.مشهدمقدس. روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی حضرت امام خمینی (ره) روز قدس نام گرفت نام قدس، قبله نخستین مسلمانان با مظلومیت و سختی عجین شده ، ملت مظلوم و قهرمان فلسطین سالیان سال است با تمام وجود با غاصبانی که چشم به سرزمین مقدسشان دوخته اند در جنگند مردمی که تنها سلاحشان سنگ و تنها امیدشان آزادی قدس و بیرون راندن اشغالگران ازسرزمین مستقل فلسطین می باشد. اینک در آستانه فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر در این امتحان بزرگ الهی سرافراز خواهند شد و با حضور خود در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس به یاوه گویی های استکبار جهانی و امریکای جنایت کار و اسرائیل غاصب پاسخ کوبنده خواهند داد. در همین راستا و بنا به وظیه دینی، ملی و شرعی مدیران، معاونین، کارکنان و کارشناسان اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی نیز همدل وهمصدا با مردم سرافراز ایران اسلامی با حضور پر شور، گسترده و فعال خود در راهپیمایی روز جهانی قدس نفرت وانزجار خودرا نسبت به اشغالگری اسرائیل غاصب و امریکای جنایت کار اعلام می دارند. وعده دیدار ما درراهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس.مشهدمقدس. روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی