این نشست در ساعت 11/30 روز پنجشنبه در سالن عصار شهر خواف با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش ونوسازی مدارس استان ومدیر کل برنامه ریزی وبودجه سازمان نوسازی مدارس کشور و جمعی از مسئولین شهرستان خواف آغاز برگزارشد.
در این جلسه مدیران آموزش وپرورش ونوسازی مدارس به بیان مشکلات آموزشی شهرستان پرداختند ودوطرف بر رفع مشکلات وهمکاری متقابل تاکید نمودند.

 
محمد رنجبر مسوول روابط عمومی
 اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی