محمد رنجبر- روابط عمومی
 اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی