به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این فضای آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار وبا 90 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این پروژه حدود 750 ملییون ریال هزینه در بردارد که توسط این فرد نیکوکار تامین و پرداخت خواهد شد.

 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی