نمونه لوح تقدیر خبرنگاران با امضای مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس خراسان رضوی
 

 

 
                                     


 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی