محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی