این پروژه با ۸۰ متر زیربنا وبا اعتبار ۸۰ میلیون تومان از محل کمکهای خیرین نیک اندیش روستای مزده  توسط اداره کل نوسازی مدارس استان احداث گردیده است .
همچنین سیستم گرمایشی ۱۵ مدرسه شهرستان با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات این اداره کل نیزبه نمایندگی در دبستان شهید حاکمی مزده افتتاح گردید.



 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی