به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، خیرگرانقدر جناب آقای حسین مهربان به همراه همسرشان با حضور در دفتر مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی وامضاء صلح نامه، تنها واحد مسکونی خود در مشهد را جهت استفاده ی آموزشی و کارخیر مدرسه سازی اهدا نمودند.
شایان ذکر است مساحت ملک مذکور 177متر مربع و زیربنای آن 228 متر مربع در دوطبقه می باشد.

 


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی