به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با اطلاع رسانی گسترده و بسیج امکانات، کلیه کارکنان اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی به صورت اینترنتی در سرشماری عمومی نفوس ومسکن شرکت نمودند.
 شایان ذکر است که بیشتر کارکنان با حضور در روابط عمومی نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه سرشماری اقدام نمودند.
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی