به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این دبستان 100 مترمربع زیربنا خواهد داشت. که 100درصد هزینه احداث آن توسط این فرد نیک اندیش تامین و پرداخت خواهدشد.
پیش بینی می شوداین پروژه در ششماه احداث و جهت استفاده دانش آموزان این روستا در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی