به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، حاج ابراهیم جواهری خیر نیک اندیش رشتخواری با اهدای یک قطعه زمین در شهر رشتخوار به آموزش و پرورش در جمع خیرین آموزش و پرورش قرار گرفت.
حاج ابراهیم جواهری خیر نیک اندیش گفت؛ تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بستر و زمینه همه پیشرفت ها و عوامل است. وی افزود: حاضرم با توجه به اعتقاد راسخی که به مسئله تعلیم و تربیت دارم همه زندگی خود را در راه آموزش و پرورش هزینه نمایم.
شایان ذکر است ارزش ملک فوق بالغ بر پنج میلیارد ریال می باشد.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی