به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این فضای آموزشی با 350 مترمربع زیربنا در زمین به مساحت حدود 800مترمربع احداث خواهدشد.
مبلغ اجرای این طرح حدود350 میلیون تومان برآورد شده که قرار است 260 میلیون تومان توسط این فرد خیر و مابقی از محل اعتبارات دولتی تامین و پرداخت شود.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی