به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت 35 درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 325 مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 3000 مترمربع احداث خواهد شد.
این فضای آموزشی در شهر احمدآباد صولت تربت جام احداث  خواهدشد.
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی