به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی با مشارکت100 درصدی این خیرین نیکوکار با 220 مترمربع زیربنا-160مترطول دیوارکشی، درزمینی به مساحت 1500مترمربع احداث خواهد شد.

شایان ذکراست که منطقه تبادکان بزرگترین منطقه آموزشی استان می باشد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی