به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در این نمایشگاه 14 دستگاه اجرائی که اقداماتی در حاشیه شهر مشهد انجام داده اند گزارشی از دستاوردهای خود را برای رفع نیازهای حاشیه شهر مشهد به نمایش گذاشتند.
شایان ذکر است که اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی طی 3 سال گذشته مجموعا 21 پروژه با 214 کلاس با هزینه ای بالغ بر256 میلیارد ریال در حاشیه شهر مشهد اجرا نموده است که گزارش آن در نمایشگاه توسط مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی به ریاست محترم جمهوری و بازدید کنندگان ارائه گردید.
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی