به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با 566 مترمربع زیربنا-180مترطول دیوارکشی-1000مترمربع محوطه سازی و506 مترمربع ساختمان اصلی، درزمینی به مساحت 2000مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است مبلغ هزینه این پروژه حدود 600میلیون تومان برآورد شده که هزینه اجرای اسکلت و فونداسیون در تعهد خیر محترم و مابقی توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین خواهد شد.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی