به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  درجلسه­ای که به منظور انعقاد تفاهمنامه ساخت دو پروژه بزرگ آموزشی در دفتر مدیر کل نوسازی مدارس خراسان رضوی برگزار شد، خانم فروردین طاهباز تفاهمنامه ساخت یکباب دبستان و یکباب دبیرستان  در یکی از مناطق حاشه شهر مشهد واقع در ناحیه 5 را امضا نمود.
این دوپروژه مجموعا حدود 41 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که 63 درصد هزینه اجرای پروژه، توسط این نیکوکار و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی تامین خواهد شد.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی