به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،این کتابخانه در فضایی با زیربنای 150متر مربع وهزینه ای حدود130میلیون  تومان  ساخته شده که 50 میلیون تومان آن  توسط نیکوکار  مدرسه سازآقای دکتر قفلی و مابقی از  محل اعتبارات استانی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین شده است.

شایان ذکراست این کتابخانه توسط خیر مدرسه ساز دکتر ناصر قفلی به یاد مادر مرحومشان شادروان بی بی سلطنت قفلی  نامگذاری شده است.

 
 
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی