باتوجه به برودت هوا ویخبندان لطفا به مدیران مدارس  اعلام فرمایند:
1-ازخاموش کردن موتور خانه مدارس چه گازی وچه گازوییلی در ایام تعطیل خودداری ودرجه روی 30 تنظیم گردد،درسایر ایام هفته درجه بین 60تا70تنظیم گردد.
2-مسیرگازوییل موتورخانه ها به وسیله مناسب پوشانده شود، تا از یخ زدگی جلوگیری شود.
3-موتورخانه ها هرچندوقت علی الخصوص نیمه شبها کنترل شوند
4-درخوابگاه،چنانچه تجمع گاز منواکسید کربن از ناقص سوختن هرنوع سیستم گرمایشی بوجود امد سریعاپنجره ها راباز وسپس اقدام به خارج نمودن دانش آموزان کنند.
5- ازمسدود کردن کلیه راههای خروجی هوا بویژه اگر از سیستم گرمایشی بخاری گازی یا نفتی درمدارس استفاده می شود خودداری گردد.
6-بمنظورجلوگیری از یخ زدگی ،کنتورهای آب وهمچنین لوله های سوخت گازوئیل موتورخانه ها با پوشش مناسب پشم شیشه و... پوشانده شود.
7- لوله های بخاری وهمچنین اتصال لوله ها به مجاری دودکشها درمدارس کنترل شود.

 
روابط عمومی
 اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی