به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و اهمیت فضای سبز ودراجرای  بخشنامه  سازمان نوسازی مدارس کشور مبنی بر درختکاری در مدارس، با تشکیل جلسات و هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش سطح استان برنامه های متعددی در سراسر استان خراسان رضوی برگزار گردید.
مهمترین برنامه های اجرا شده در طول  هفته منابع طبیعی و درختکاری در استان خراسان رضوی، درختکاری در مدارس ، شناسنامه دار شدن درختها به نام شهدای دانش آموز – اجرای مسابقات نقاشی و انشاء- حضور وسخنرانی کارشناسان جهاد کشاورزی در هنرستان ها ومدارس – برگزاری مراسم های مختلف درختکاری در سطح مدارس استان بود که به نحوه شایسته ای برگزا ر گردید.

                   
 
 
  

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی