به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، مهندس جاسم حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی مداس خراسان رضوی در این جلسه با تاکید بر اینکه هدف اصلی برگزاری جشنواره ، تکریم و حفظ حرمت خیرین مدرسه ساز می باشد گفت: همه باید سعی کنیم برنامه ها به گونه ای باشد که رضایت خیرین محترم مدرسه ساز را در پی داشته باشد، لذا باید بگونه ای برگزار گردد که ما بیشتر از نظرات و بیانات خیرین بهره مند شویم. وی همچنین برهمگرایی نوسازی مدارس آموزش و پرورش و مجمع خیرین در جهت نکوداشت مناسب خیرین مدرسه ساز استان تاکید کرد .
دکتر کاظمی مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز با تاکید برلزوم برگزاری شایسته ی نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان گفت:،خیرین مدرسه ساز الگو وسرمایه های مهم انسانی واجتماعی کشور هستند وباید تلاش شود راه ومنش وکارخیرخواهانه آنان درسطح جامعه رواج یابد.
دکترکاظمی درادامه بر برنامه ریزی دقیق ومتناسب جهت برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان که درآینده نزدیک برگزارمی شود تاکید واز زحمات خیرین وبخصوص ریاست مجمع خیرین مدرسه سازاستان تقدیرکرد.
غلامعلی رافتی رییس مجمع خیرین مدرسه سازاستان نیز دراین جلسه به تلاش خیرین مدرسه ساز درجهت ایجاد فضاهای آموزشی ویاری رسانی به نظام تعلیم وتربیت کشور اشاره کرد وجشنواره سالانه خیرین مدرسه ساز رافرصتی مناسب برای پاسداشت ونکوداشت وتجلیل از خیرین مدرسه ساز سراسراستان دانست.
درادامه این جلسه درمورد چگونگی برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تبادل نظر شد.
 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی