به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،برای احداث این نمازخانه که با مشارکت نیکوکار کویتی آقای ابو یوسف احداث گردیده ، مبلغی بالغ بر700 میلیون ریال  هزینه شده  که مبلغ 500 میلیون ریال توسط این فرد خیرو باقیمانده از طریق صرفه جویی درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهدتامین شده است.
 
 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی