به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت40  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان درزمینی به مساحت 145مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکراست این مدرسه در شرق مدرسه ابتدایی روداب احداث خواهد شد.روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی