به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 600 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت  4000 مترمربع احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه بالغ بر 4 میلیارد ریال هزینه در برداشته باشد که توسط اداره کل نوسازی مدارس استان اجرا خواهد شد.

 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی