مراسم تشییع فردا شنبه 27خرداد  ساعت 10صبح از صحن آزادی به سمت خواجه ربیع برگزار می گردد. 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی