به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس حسین پور در جریان این بازدیدکه بمنظور بررسی وضعیت اجرایی پروژه ها بویژه پروژه های مورد نیاز مهرماه انجام شد، پروژه­های در دست اجرای شهرستانهای سرخس صالح آباد تربت جام -  باخرز -  تایباد مورد بازدید قرار گرفت.

                   

               روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی