حجت الاسلام والمسلمین حسین شم آبادی ازخیرینی که بیش ازاین نیز یکباب نمازخانه دراین شهر احداث نموده هم اکنون مبلغ دومیلیارد ریال برای احداث نمازخانه وسالن اجتماعات که 250مترمربع زیربنا خواهد داشت تعهد نموده است .
 
                                                                           

این روحانی نیکوکار انگیزه خود ازمشارکت دراین کار خیر رابهره برداری هم زمان مردم ودانش آموزان ازاین نمازخانه که در کناریکی از واحد های آموزشی احداث خواهد شد عنوان نمود.
پیش بینی می شود این فضای آموزشی پرورشی طی یک سال احداث وبه بهره برداری برسد.


      
                                                                                                                محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                                                             اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی